Trang Thông tin điện tử xã Khánh Nhạc
Chào mừng bạn đến với Website (Đang chạy thử nghiệm) xã Khánh Nhạc- huyện Yên Khánh- tỉnh Ninh Bình

Dữ liệu đang được cập nhật

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
34096

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 16

Hôm qua: 0

Văn bản
bao-cao-tong-ket-cong-tac-dang-nam-2022-trien-khai-nhiem-vu-nam-2023
cong-van-chieu-sinh-lop-boi-duong-ket-nap-dang-khoa-vii-nam-2023
quyet-dinh-chuan-y-ket-qua-bau-cu-dai-hoi-cac-chi-bo-nhiem-ky-2022-2025
nq-vv-cho-thoi-lam-nhiem-vu-dai-bieu-hdnd
ve-chuong-trinh-giam-sat-cua-hdnd-xa-nam-2024
nq-dieu-chinh-bo-xung-ke-hoach-von-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2021-2025
nqq-phe-chuan-quyet-toan-thu-chi-ngan-sach-xa-nam-2022
nq-vv-dieu-chinh-du-toan-chi-thuong-xuyen-ngan-sach-xa-nam-2023
xac-nhan-ket-qua-bau-chuc-vu-chu-tich-ubnd-xa-khanh-nhac-nhiem-ky-2021-2026
vv-mien-nhiem-chuc-vu-chu-tich-ubnd-xa-nhiem-ky-2021-2026
vv-phan-bo-ngan-sach-xa-nam-2023
vv-quyet-dinh-du-toan-thu-chi-ngan-sach-xa-nam-2023
vv-phan-bo-von-dau-tu-ngan-sach-trung-uong-ngan-sach-tinh
nq-dieu-chinh-von-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2021-2025-nguon-von-ngan-sach-xa
nghi-quyet-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2023
thong-tu-quy-dinh-ve-che-do-bao-cao-truc-tuyen-va-quan-ly-van-hanh-he-thong-thong-tin-giam-sat-danh-gia-dau-tu-chung-trinh-du-an-dau-tu-su-dung-von-nha-nuoc
thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-quoc-gia-ve-san-pham-hang-hoa-vat-lieu-xay-dung
tt-quy-dinh-quy-trinh-xu-ly-don-thu-khieu-nai-to-cao
thong-tu-quy-dinh-quy-trinh-tiep-cong-dan
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-huong-dan-thi-hanh-luat-dat-dai
nd-quy-dinh-muc-luong-co-so-doi-voi-cbccvc-va-luc-luong-vu-trang
nghi-dinh-quy-dinh-can-bo-cap-xa-va-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach
nghi-dinh-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bhxh-va-tro-cap-hang-thang
ke-hoach-trien-khai-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-hoa-giai-o-co-so-xay-dung-xa-dat-chuan-tiep-can-giao-duc-phap-luat-nam-2023
ke-hoach-thuc-hien-cong-tac-quan-ly-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-va-theo-doi-tinh-hinh-thi-hanh-phap-luat-nam-2023
kh-thuc-hien-chu-de-cong-tac-nam-2023
KH rà soát TTHC năm 2023
kh-ra-soat-tthc-nam-2023
kh-kiem-tra-van-ban-quy-pham-phap-luat-nam-2023
KH tuyên truyền CCHC năm 2023
kh-tuyen-truyen-cchc-nam-2023
chi-thi-ve-viec-trien-khai-chien-luoc-cai-cach-he-thong-thue-den-nam-2030
chi-thi-ve-viec-don-doc-thuc-hien-nhiem-vu-trong-tam-sau-ky-nghi-tet-nguyen-dan-quy-mao-2023
chi-thi-ve-viec-dang-ky-nghia-vu-quan-su-lan-dau-nguon-san-sang-nhap-ngu-nam-2024-phuc-tra-luc-luong-du-bi-dong-vien-nam-2023
qd-ban-hanh-phuong-an-dieu-tra-lao-dong-viec-lam
ke-hoach-truyen-thong-ho-so-nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-ve-muc-chuan-tro-giup-xa-hoi-muc-tro-giup-xa-hoi-va-ho-tro-mot-so-doi-tuong-co-hoan-canh-kho-khan-tren-dia-ban-tinh-chua-duoc-quy-dinh-tai-nghi-dinh-so-202021nd-cp-ngay-1532021-cua-chinh-phu-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-1302021nq-hdnd-ngay-10122021-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh
vv-trien-khai-quyet-dinh-cua-tong-cuc-thong-ke
qd-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
vv-huong-dan-lua-chon-cay-va-khoang-cach-trong-cay-tren-cac-tuyen-duong-quoc-lo-duong-tinh-va-duong-huyen
thong-bao-chi-tieu-tuyen-dung-cong-chuc-cap-xa-huyen-yen-khanh-nam-2023-sau-khi-tuyen-dung-doi-voi-cac-truong-hop-dac-biet
thong-bao-ket-qua-thi-dau-vong-loai-va-thoi-gian-thi-dau-chung-ket-giai-bong-da-nhi-dong-huyen-yen-khanh-lan-thu-xxiii-nam-2023
ke-hoach-phong-chong-dich-benh-gia-suc-gia-cam-va-thuy-san-tren-dia-ban-xa-khanh-nhac-nam-2023
qd-phe-duyet-danh-dach-cbcc-chinh-thuc-va-du-phong-lam-viec-tai-bo-phan-mot-cua-xa-khanh-nhac
to-trinh-thu-hoi-dat-de-thuc-hien-du-an-xay-dung-tram-bien-ap-110kv-va-nhanh-re-tai-xa-khanh-nhac
to-trinh-phe-duyet-ke-hoach-su-dung-dat-den-nam-2030
thong-bao-ve-viec-mat-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-mang-ten-ong-trinh-van-hai
qd-kien-toan-cong-tac-vien-dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh-nam-2023
ke-hoach-phong-chong-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-nam-2023
huong-dan-trinh-tu-thu-tuc-ho-so-xet-cong-nhan-va-cong-bo-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-nong-thon-moi-nang-cao-nong-thon-moi-kieu-mau-nam-2021
huong-dan-trinh-tu-thu-tuc-ho-so-xet-cong-nhan-va-cong-bo-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-ntm-kieu-mau-nam-2020
huong-dan-to-chuc-le-cong-bo-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
vv-huong-dan-ho-so-ve-anh-minh-hoa-cac-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-giai-doan-2017-2020
huong-dan-to-chuc-le-cong-bo-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ban-hanh-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-huyen-nong-thon-moi-quy-dinh-thi-xa-thanh-pho-truc-thuoc-cap-tinh-hoan-thanh-nhiem-vu-xay-dung-nong-thon-moi-va-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-huyen-nong-thon-moi-nang-cao-giai-doan-2021-2025
quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-hoan-thanh-nhiem-vu-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2021-2025
quyet-dinh-ban-hanh-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-xa-nong-thon-moi-va-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-xa-nong-thon-moi-nang-cao-giai-doan-2021-2025
quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-xa-nong-thon-moi-kieu-mau-giai-doan-2021-2025
quyet-dinh-phe-duyet-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2021-2025
vv-trien-khai-cuoc-thi-truc-tuyen-toan-quoc-tim-hieu-luat-canh-sat-bien-viet-nam